เว็บไซต์ Smart Deka พัฒนาขึ้นเพื่อประโยชน์ทางวิชาการด้านกฎหมาย โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) ในกลุ่มการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing : NLP) ในการค้นหาและจัดอันดับคำพิพากษาศาลฎีกาตามความเกี่ยวข้องตามคะแนนที่ algorithm เป็นผู้ให้

ปัจจุบันมีข้อมูลฎีการวมทั้งสิ้น 89,917 ฉบับ จากปี พ.ศ. 2463 ถึงปี 2565 โดยแยกเป็นข้อมูลในแต่ละปี ดังนี้

เว็บไซต์ Smart Deka ใช้ระบบ AI ในการตรวจค้นชื่อบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องในคดีและแปลงเป็นนามสมมุติ เพื่อเป็นการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ Smart Deka ไม่ได้เป็นเว็บไซต์ของศาลฎีกา หรือหน่วยงานราชการใดๆ ข้อมูลในเว็บไซต์มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการเท่านั้น ผู้พัฒนาไม่รับรองความถูกต้องหรือ ครบถ้วนของข้อมูลใดๆ การใช้ข้อมูลเพื่ออ้างอิงตามกฎหมายควรใช้คำพิพากษาฉบับจัดพิมพ์เป็นหลัก

หากมีข้อเสนอแนะติชมหรือสอบถามประการใดสามารถติดต่อผู้พัฒนาได้ที่ admin@smartdeka.com

Smart Deka Homepage