Smart Deka - คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1125/2507

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1125/2507

1. คู่ความ

ชื่อคู่ความ โจทก์ - ผู้ว่าคดีศาลแขวงนครราชสีมา จำเลย - นางชบา

*หมายเหตุ: เพื่อเป็นการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล เว็บไซต์ smartdeka.com ใช้ระบบ AI ในการตรวจค้นชื่อบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องในคดีและแปลงเป็นนามสมมุติ ชื่อบุคคลธรรมดาที่ปรากฎจึงอาจเป็นนามสมมุติ

2. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประมวลกฎหมายอาญา 352 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 158 176 ป.อ. ม.352 ป.วิ.อ. ม.158 ม.176

3. เนื้อหา

โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยเช่าซื้อจักรเย็บผ้า 1 หลังจากบริษัทซิงเกอร์โชอิงแมชีน. จำเลยต้องส่งเงินค่าเช่าซื้อเป็นรายเดือน ได้ผ่อนชำระมาบ้างแล้ว ที่เหลือจำเลยไม่ยอมชำระ และจำเลยได้นำเอาจักรดังกล่าวไปจำนำเสียที่สถานธนานุบาล โดยจำเลยมีเจตนาทุจริตคิดยักยอกเบียดบังเอาจักร เป็นอาณาประโยชน์ส่วนตัว ดังนี้ พอแปลความหมายได้ว่าจำเลยเบียดบังเอาจักรเป็นของตนโดยทุจริต อันเป็นองค์สำคัญในความผิดทางอาญาฐานยักยอกแล้วฟ้องของโจทก์จึงเป็นฟ้องที่ยืนยันข้อเท็จจริงว่าจำเลยได้กระทำผิดทางอาญาฐานยักยอกโดยสมบูรณ์ เมื่อจำเลยให้การรับสารภาพตลอดข้อหาแล้ว ศาลก็ลงโทษจำเลยได้


โจทก์ฟ้องว่า เมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2506 จำเลยเช่าซื้อจักรเย็บผ้ายี่ห้อซิงเกอร์ราคา 4,080 บาท จากบริษัทซิงเกอร์โชอิงแมชีน สาขานครราชสีมา โดยจำเลยต้องส่งเงินค่าเช่าซื้อเป็นรายเดือนเดือนละ 120 บาท จำเลยผ่อนชำระมาแล้ว 960 บาท คงเหลือ 3,120 บาท จำเลยไม่ยอมชำระ และจำเลยได้นำเอาจักรหลังดังกล่าวไปจำนำเสียที่สถานธนานุบาลจังหวัดนครราชสีมา เป็นเงิน 1,400 บาท ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นเดือนแรกที่จำเลยเริ่มเช่าซื้อ โดยจำเลยมีเจตนาทุจริตคิดยักยอกเบียดบังเอาจักรนั้นไปเป็นอาญาประโยชน์ส่วนตัวเหตุเกิดที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352

จำเลยให้การรับสารภาพตลอดข้อหา ไม่ต่อสู้คดี

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ตามคำบรรยายฟ้องเป็นเรื่องผิดสัญญาเช่าซื้อในทางแพ่งคดีไม่เป็นยักยอก ให้ยกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์เห็นว่า คำบรรยายฟ้องครบองค์ความผิดฐานยักยอกแล้วเมื่อจำเลยให้การรับสารภาพตามฟ้อง ไม่ต่อสู้คดีอย่างใด ก็ต้องมีความผิดฐานยักยอก พิพากษากลับว่าจำเลยผิดประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 จำคุก 6 เดือน ลดรับสารภาพกึ่งตามมาตรา 78 คงจำคุก 3 เดือน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาพิจารณาแล้ว อันสัญญาเช่าซื้อนั้น คือ สัญญาเช่าที่เจ้าของทรัพย์สินให้คำมั่นว่าจะขายทรัพย์สินนั้น หรือว่าจะให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิแก่ผู้เช่า โดยเงื่อนไขที่ผู้เช่าได้ใช้เงินเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้คราว ในเรื่องนี้จำเลยซึ่งเป็นผู้เช่ายังชำระเงินให้ไม่ครบ กรรมสิทธิ์ในจักรที่เช่ายังเป็นของบริษัทซิงเกอร์โชอิงแมชีน จำกัด ผู้ให้เช่าอยู่ในระหว่างนั้นจำเลยครอบครองจักรในฐานะผู้เช่า การที่จำเลยผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าแล้วนำจักรไปจำนำเสียนั้น เป็นผิดสัญญาทางแพ่งก็จริงอยู่ แต่มิใช่ว่าการผิดสัญญาทางแพ่งเช่นนี้ไม่อาจจะเป็นผิดในทางอาญาเสียเลยทีเดียวก็หาไม่ หากว่าจำเลยมีเจตนาทุจริตเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนเสีย ก็ย่อมเป็นความผิดทางอาญาฐานยักยอกอีกด้วย ตามนัยฎีกาที่ 1165/2468 โจทก์กล่าวความมาในฟ้องว่า จำเลยมีเจตนาทุจริตคิดยักยอกเบียดบังเอาจักรเป็นของตนโดยทุจริต อันเป็นองค์สำคัญในความผิดทางอาญาฐานยักยอกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 แล้วฟ้องของโจทก์จึงเป็นฟ้องที่ยืนยันข้อเท็จจริงว่า จำเลยได้กระทำความผิดทางอาญาฐานยักยอกโดยสมบูรณ์ เมื่อจำเลยให้การรับสารภาพตลอดข้อหาแล้ว จะฟังข้อเท็จจริงเป็นอื่น เป็นต้นว่าจำเลยไม่ทุจริตหรือจำเลยไม่เบียดบังเอาทรัพย์เป็นของตนไม่ได้ จำเลยมีความผิดตามฟ้อง

พิพากษายืน

4. องค์คณะ

ชื่อองค์คณะ วิชัยนิตินาท สวัสดิ์ พานิชอัตรา ยุ้ย อาตมียะนันทน์

5. ที่มา

แหล่งที่มา กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

6. หมายเหตุ

หมายเหตุ

แสดงฎีกาอื่นที่เรื่องคล้ายกับฎีกาฉบับนี้

ข้อสงวน (1) ข้อมูลในเว็บไซต์ smartdeka.com มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการเท่านั้น ผู้พัฒนาไม่รับรองความถูกต้องหรือ ครบถ้วนของข้อมูลใดๆ การใช้ข้อมูลเพื่ออ้างอิงตามกฎหมายควรใช้คำพิพากษาฉบับจัดพิมพ์เป็นหลัก
ข้อสงวน (2) เพื่อเป็นการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล เว็บไซต์ Smart Deka ใช้ระบบ AI ในการตรวจค้นชื่อบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องในคดีและแปลงเป็นนามสมมุติ ชื่อบุคคลธรรมดาที่ปรากฎจึงอาจเป็นนามสมมุติ