Smart Deka - คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1128/2519

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1128/2519

1. คู่ความ

ชื่อคู่ความ โจทก์ - นายมรกต - นายยี่โถ

*หมายเหตุ: เพื่อเป็นการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล เว็บไซต์ smartdeka.com ใช้ระบบ AI ในการตรวจค้นชื่อบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องในคดีและแปลงเป็นนามสมมุติ ชื่อบุคคลธรรมดาที่ปรากฎจึงอาจเป็นนามสมมุติ

2. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 79 197 207 208 209 ป.วิ.พ. ม.79 ม.197 ม.207 ม.208 ม.209

3. เนื้อหา

เมื่อยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยได้รับหมายเรียกและสำเนาฟ้องโดยชอบแล้ว จะถือว่าจำเลยจงใจขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณาไม่ได้

จำเลยเจ็บป่วยไม่สามารถยื่นคำของให้พิจารณาใหม่ได้ภายในระยะเวลา 15 วันนับจากวันที่ได้รับคำบังคับนั้น ถือได้ว่าเป็นเพราะพฤติการณ์นอกเหนือไม่อาจบังคับได้ เมื่อจำเลยยื่นคำขอให้พิจารณาใหม่ภายใน 15 วันนับจากจำเลยหายป่วย จึงกระทำได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 208


คดีนี้ โจทก์ฟ้องห้ามจำเลยและบริวารเข้าเกี่ยวข้องในที่ดินพิพาท จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา ศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์ชนะคดี ต่อมาจำเลยยื่นคำร้องขอให้ศาลพิจารณาคดีใหม่โดยเหตุว่าจำเลยไม่ทราบว่าถูกต้อง และเหตุที่ยื่นคำร้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาที่กฎหมายบัญญัติไว้เพราะจำเลยค้นหาหลักฐานให้ทนายแล้ว จำเลยป่วยไม่สามารถนำหลักฐานให้ทนายได้

โจทก์คัดค้านว่าจำเลยจงใจขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วเห็นว่าจำเลยมิได้จงใจขาดนัดยื่นคำให้การ และเหตุที่จำเลยยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ล่าช้า เพราะจำเลยป่วยเป็นพฤติการณ์นอกเหนือไม่อาจบังคับได้ จำเลยจึงยื่นคำร้องภายใน ๑๕ วันภายหลังจากจำเลยหายป่วยแล้ว มีคำสั่งให้พิจารณาคดีใหม่

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีเหตุสงสัยไม่น่าเชื่อว่าได้มีการปิดหมายเรียกสำเนาฟ้องและหมายนัดแจ้งกำหนดวันนับสืบพยานโจทก์ให้จำเลย ณ บ้านเรือนหรือสำนักทำการงานของจำเลย จึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยได้รับมอบเรียกและสำเนาฟ้องโดยชอบ จะถือว่าจำเลยจงใจขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณาไม่ได้ และเมื่อปรากฏว่าจำเลยได้รับคำบังคับของศาลเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๑๗ จึงได้ไปปรึกษาทนายความ ทนายความให้จำเลยไปค้นหาเอกสารและนัดพบ แต่จำเลยเจ็บป่วยเป็นไข้มาเลเซียตั้งแต่วันที่ ๑๘ สิงหาคม ถึง ๒๕ สิงหาคม จึงหาย จำเลยจึงยื่นคำร้องให้พิจารณาใหม่ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๑๗ ซึ่งอยู่ในระยะเวลา ๑๕ วันนับจากวันที่จำเลยหายป่วยได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๐๘

พิพากษายืน

4. องค์คณะ

ชื่อองค์คณะ กฤษณ์ โสภิตกุล สุมิตร ฟักทองพรรณ ชุบ วีระเวคิน

5. ที่มา

แหล่งที่มา กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

6. หมายเหตุ

หมายเหตุ

แสดงฎีกาอื่นที่เรื่องคล้ายกับฎีกาฉบับนี้

ข้อสงวน (1) ข้อมูลในเว็บไซต์ smartdeka.com มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการเท่านั้น ผู้พัฒนาไม่รับรองความถูกต้องหรือ ครบถ้วนของข้อมูลใดๆ การใช้ข้อมูลเพื่ออ้างอิงตามกฎหมายควรใช้คำพิพากษาฉบับจัดพิมพ์เป็นหลัก
ข้อสงวน (2) เพื่อเป็นการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล เว็บไซต์ Smart Deka ใช้ระบบ AI ในการตรวจค้นชื่อบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องในคดีและแปลงเป็นนามสมมุติ ชื่อบุคคลธรรมดาที่ปรากฎจึงอาจเป็นนามสมมุติ