Smart Deka - คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1136/2516

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1136/2516

แสดงฎีกาอื่นที่เรื่องคล้ายกับฎีกาฉบับนี้

1. คู่ความ

ชื่อคู่ความ โจทก์ - นางม่วง จำเลย - นายอิฐ

*หมายเหตุ: เพื่อเป็นการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล เว็บไซต์ smartdeka.com ใช้ระบบ AI ในการตรวจค้นชื่อบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องในคดีและแปลงเป็นนามสมมุติ ชื่อบุคคลธรรมดาที่ปรากฎจึงอาจเป็นนามสมมุติ

2. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 207 208 ป.วิ.พ. ม.207 ม.208

3. เนื้อหา

คำขอให้พิจารณาใหม่ที่กล่าวถึงเหตุที่จำเลยได้ขาดนัดแต่ประการเดียวมิได้กล่าวโดยละเอียดชัดแจ้งซึ่งข้อคัดค้านคำตัดสินชี้ขาดว่าไม่ถูกต้องอย่างไรหากมีการพิจารณาคดีใหม่ จำเลยอาจชนะคดีได้อย่างไรบ้าง แม้จำเลยจะอ้างว่าคำพิพากษาศาลชั้นต้นไม่ถูกต้องมาด้วย ก็เป็นการอ้างมาลอย ๆหาได้คัดค้านในเนื้อหาแห่งคำตัดสินชี้ขาดของศาลชั้นต้นไม่ ถือไม่ได้ว่าเป็นข้อคัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 208 วรรคท้าย


คดีนี้ สืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขับไล่ออกจากห้องเลขที่ ๗๖๗ จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา ศาลชั้นต้นสืบพยานโจทก์ไปฝ่ายเดียวแล้วพิพากษาขับไล่ ต่อมาจำเลยยื่นคำร้องว่า เดิมจำเลยรับราชการประจำอยู่กระทรวงการต่างประเทศ ในปี ๒๕๑๓ ทางราชการได้มีคำสั่งให้ย้ายออกไปรับราชการประจำอยู่ ณ สถานเอกอัครราชทูตประเทศสาธารณรัฐเกาหลี นครเซอูลส่วนครอบครัวจำเลยคงอาศัยอยู่ ณ ห้องพิพาท ที่โจทก์ฟ้องระบุว่าจำเลยอยู่ณ ห้องพิพาทจึงไม่ถูกต้องตรงกับภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานอันแท้จริงของจำเลย และโจทก์ได้ขอให้เจ้าพนักงานนำหมายเรียกและสำเนาฟ้องส่งแก่จำเลยณ สถานที่ดังกล่าว จึงเป็นการมิชอบด้วยวิธีการยื่นและส่งคำคู่ความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา จึงมิชอบด้วยกฎหมาย เพราะจำเลยมิได้รับทราบคำฟ้องและวันนัดพิจารณา คำพิพากษาศาลชั้นต้นที่อาศัยเหตุดังกล่าวจึงไม่ถูกต้อง ขอให้มีการพิจารณาคดีนี้ใหม่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๐๗

ศาลชั้นต้นสั่งว่า คำร้องของจำเลยมิได้กล่าวโดยละเอียดชัดแจ้งซึ่งข้อคัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาล จึงให้ยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาเห็นว่า ตามคำร้องของจำเลยกล่าวว่า จำเลยมิได้ยื่นคำให้การแก้คดีและมิได้มาศาลเนื่องจากจำเลยไม่เคยรับทราบคำฟ้องและวันนัดพิจารณาเพราะจำเลยมิได้มีภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานอยู่ ณ ห้องพิพาทแล้ว โดยได้ย้ายไปรับราชการ ณ ต่างประเทศเป็นเพียงการกล่าวถึงเหตุที่จำเลยได้ขาดนัดแต่ประการเดียว จำเลยมิได้กล่าวโดยละเอียดชัดแจ้งซึ่งข้อคัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาลชั้นต้นว่าไม่ถูกต้องอย่างไร หากมีการพิจารณาคดีใหม่ จำเลยอาจชนะคดีได้อย่างไรบ้าง แม้จำเลยจะอ้างว่าคำพิพากษาศาลชั้นต้นไม่ถูกต้องมาด้วย ก็เป็นการอ้างมาลอย ๆ หาได้คัดค้านในเนื้อหาแห่งคำตัดสินชี้ขาดของศาลชั้นต้นไม่ ถือไม่ได้ว่าเป็นข้อคัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๐๘ วรรคท้าย ศาลอุทธรณ์พิพากษามาชอบแล้ว ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

4. องค์คณะ

ชื่อองค์คณะ กฤษณ์ โสภิตกุล ดวง ดีวาจิน สุมิตร ฟักทองพรรณ

5. ที่มา

แหล่งที่มา กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

6. หมายเหตุ

หมายเหตุ

แสดงฎีกาอื่นที่เรื่องคล้ายกับฎีกาฉบับนี้

ข้อสงวน (1) ข้อมูลในเว็บไซต์ smartdeka.com มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการเท่านั้น ผู้พัฒนาไม่รับรองความถูกต้องหรือ ครบถ้วนของข้อมูลใดๆ การใช้ข้อมูลเพื่ออ้างอิงตามกฎหมายควรใช้คำพิพากษาฉบับจัดพิมพ์เป็นหลัก
ข้อสงวน (2) เพื่อเป็นการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล เว็บไซต์ Smart Deka ใช้ระบบ AI ในการตรวจค้นชื่อบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องในคดีและแปลงเป็นนามสมมุติ ชื่อบุคคลธรรมดาที่ปรากฎจึงอาจเป็นนามสมมุติ