Smart Deka - คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1425/2509

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1425/2509

1. คู่ความ

ชื่อคู่ความ โจทก์ - นางบานเย็น จำเลย - นายดาหลา

*หมายเหตุ: เพื่อเป็นการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล เว็บไซต์ smartdeka.com ใช้ระบบ AI ในการตรวจค้นชื่อบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องในคดีและแปลงเป็นนามสมมุติ ชื่อบุคคลธรรมดาที่ปรากฎจึงอาจเป็นนามสมมุติ

2. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 208 209 ป.วิ.พ. ม.208 ม.209

3. เนื้อหา

คำร้องขอให้มีการพิจารณาใหม่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 208 วรรคท้าย จะต้องกล่าวโดยละเอียดชัดแจ้งซึ่งเหตุที่คู่ความได้ขาดนัด และข้อคัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาล ซึ่งหมายความว่าจะต้องกล่าวโดยละเอียดและชัดแจ้งทั้ง 2 ประการ คือ ทั้งเหตุที่ได้ขาดนัดและทั้งข้อคัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาลด้วย

จำเลยยื่นคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่โดยกล่าวในคำร้องท้าวถึงคำให้การจำเลยเพียงสั้นๆ ว่า "และคำให้การของจำเลยก็มีข้อต่อสู้พอที่จะชนะคดีโจทก์" คำร้องของจำเลยจึงไม่ชอบด้วยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 209 ในอันที่ศาลจะพึงสั่งอนุญาตให้มีการพิจารณาใหม่


โจทก์ฟ้องขอให้ศาลบังคับให้จำเลยใช้หนี้เงินที่กู้ยืมไป

จำเลยต่อสู้ว่าจำเลยได้ชำระบ้างแล้ว คงเหลือหนี้ที่จำเลยจะต้องใช้เพียง 8,000 บาท

ศาลชั้นต้นนัดสืบพยานจำเลยซึ่งเป็นฝ่ายสืบก่อน จำเลยและทนายไม่มาศาล ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าจำเลยขาดนัดพิจารณาและสั่งนัดสืบพยานโจทก์ ถึงวันนัดจำเลยไม่มาศาล ศาลดำเนินการพิจารณาคดีโจทก์ไปฝ่ายเดียว แล้วพิพากษาให้จำเลยใช้เงินแก่โจทก์

จำเลยยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ โดยอ้างว่าจำเลยไม่ได้จงใจขาดนัด

ศาลชั้นต้นสั่งว่าคำร้องของจำเลยไม่ได้แสดงให้รู้เลยว่าจำเลยมีเหตุอย่างไร ที่ศาลจะพิพากษาให้จำเลยชนะคดีได้เมื่อมีการพิจารณาใหม่ ให้ยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์เห็นว่า คำร้องของจำเลยมีข้อความกล่าวว่าคำให้การของจำเลยก็มีข้อต่อสู้พอที่จะชนะคดีโจทก์ ถือได้ว่าเป็นข้อคัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาลชั้นต้นตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 208 วรรคท้าย ละเอียดชัดแจ้งแล้วพิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นรับคำร้องของจำเลยไว้ดำเนินการต่อไป

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาเห็นว่า การที่จำเลยร้องขอให้พิจารณาใหม่ได้นั้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 208 วรรคท้ายบัญญัติว่าคำขอเช่นว่านี้ให้กล่าวโดยละเอียดชัดแจ้งซึ่งเหตุที่คู่ความได้ขาดนัด และข้อคัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาล ซึ่งหมายความว่าจะต้องกล่าวโดยละเอียดและชัดแจ้งทั้ง 2 ประการ คือ ทั้งเหตุที่ได้ขาดนัดและทั้งข้อคัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาลด้วย ดังฎีกาที่1238/2504 แต่คำร้องของจำเลยดังกล่าวท้าวถึงคำให้การของจำเลยเพียงสั้น ๆ ว่า "และคำให้การของจำเลยก็มีข้อต่อสู้พอที่จะชนะคดีโจทก์" เท่านั้น หามีข้อความที่เป็นข้อคัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาลว่าวินิจฉัยไม่ชอบหรือไม่ถูกต้องด้วยเหตุผลประการใดบ้าง จึงไม่เป็นการชอบด้วยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 209 ในอันที่ศาลจะพึงสั่งอนุญาตให้มีการพิจารณาใหม่ได้

พิพากษากลับคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ บังคับคดีให้เป็นไปตามคำสั่งศาลชั้นต้น

4. องค์คณะ

ชื่อองค์คณะ อดุล รัตนปิณฑะ เชื้อ คงคากุล วิเชียร เศวตรุนทร์

5. ที่มา

แหล่งที่มา กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

6. หมายเหตุ

หมายเหตุ

แสดงฎีกาอื่นที่เรื่องคล้ายกับฎีกาฉบับนี้

ข้อสงวน (1) ข้อมูลในเว็บไซต์ smartdeka.com มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการเท่านั้น ผู้พัฒนาไม่รับรองความถูกต้องหรือ ครบถ้วนของข้อมูลใดๆ การใช้ข้อมูลเพื่ออ้างอิงตามกฎหมายควรใช้คำพิพากษาฉบับจัดพิมพ์เป็นหลัก
ข้อสงวน (2) เพื่อเป็นการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล เว็บไซต์ Smart Deka ใช้ระบบ AI ในการตรวจค้นชื่อบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องในคดีและแปลงเป็นนามสมมุติ ชื่อบุคคลธรรมดาที่ปรากฎจึงอาจเป็นนามสมมุติ