คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1466/2493

แสดงฎีกาอื่นที่เรื่องคล้ายกับฎีกาฉบับนี้

1. คู่ความ

ชื่อคู่ความ โจทก์ - นางส้ม จำเลย - นายเทา กอบมาก

*หมายเหตุ: เพื่อเป็นการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล เว็บไซต์ smartdeka.com ใช้ระบบ AI ในการตรวจค้นชื่อบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องในคดีและแปลงเป็นนามสมมุติ ชื่อบุคคลธรรมดาที่ปรากฎจึงอาจเป็นนามสมมุติ

2. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 1500(2) 1500(3) ป.พ.พ. ม.1500(2) ม.1500(3)

3. เนื้อหา

สามีเมาสุราเสมอเพราะเป็นคนติดสุราต้องเสพทุกวัน แล้วก็ทุบตีด่าว่าภริยาเสมอมา ภริยาและบุตรเคยห้ามปรามก็ไม่ฟัง บางครั้งก็เตะและใช้ไม้ทำร้ายภริยา และทำลายสิ่งของโดยใช่เหตุ ใช้มีดไล่ทำร้ายก็เคยมี บางครั้งก็ต่อยถึงฟันหัก พฤติการณ์ทั้งปวงดังกล่าวประกอบกันฟังได้ว่าสามีประพฤติชั่วแก่ภริยาถึงขนาดร้ายแรง ภริยาฟ้องหย่าได้


โจทก์ฟ้องขอหย่าขาดจากการเป็นสามีภรรยากับจำเลยโดยกล่าวว่าได้อยู่กินเป็นสามีภริยากันมาประมาณ 20 ปีเศษ มีบุตรด้วยกันคนหนึ่งยังมีชีวิตอยู่ ในระยะหลังนี้จำเลยประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงเสพสุราเป็นอาจิณแล้วพาลทุบตีทำร้ายร่างกายโจทก์ ด่าว่าหมิ่นประมาทโจทก์และผู้บุพการีอย่างร้ายแรงแทบทุกวัน ข้าวของเครื่องใช้ก็ทุบจนเสียหายเกือบหมด ทั้งไม่ได้ให้ความอุปการะเลี้ยงดูโจทก์อย่างสามีภรรยา

ศาลชั้นต้นเห็นว่า ยังไม่เป็นเหตุหย่า จึงพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาเห็นว่า คดีนี้ โจทก์นำสืบได้ว่า จำเลยเมาสุราเสมอเพราะเป็นคนติดสุรา ต้องเสพทุกวัน เมื่อเสพสุราเมาแล้ว ก็ทุบตีด่าว่าโจทก์เสมอมา โจทก์ผู้เป็นภรรยาและบุตรเคยห้ามปรามจำเลยก็ไม่ฟัง บางครั้งก็เตะ และใช้ไม้ทำร้ายโจทก์ และทำร้ายสิ่งของโดยใช่เหตุ ใช้มีดไล่ ทำร้ายก็เคยมี บางครั้งต่อยถึงฟันหักเรื่องต่อยถึงฟันหักแม้จะเป็นเวลาหลายปีมาแล้ว ก็เป็นเหตุประกอบให้เห็นความโหดร้ายของจำเลยที่ได้กระทำแก่ภรรยา ฝ่ายพยานจำเลยก็รับสมพยานโจทก์ว่า เมื่อจำเลยเสพสุรามากก็เมา เมาแล้วก็ด่าว่าโจทก์ เคยด่าว่าโจทก์ว่า โจทก์เป็นชู้กับลูกเขย ข้อนี้จำเลยว่า จำเลยไม่เชื่อว่าโจทก์จะเป็นชู้กับลูกเขย จำเลยโกรธโจทก์ก็เลยด่าโจทก์ไปเช่นนั้น เป็นการแสดงนิสัยอันไม่ดีของจำเลยเหตุทั้งปวงประกอบพอฟังได้ว่า จำเลยประพฤติชั่วแก่ภรรยาถึงขนาดร้ายแรง จะขืนใจให้อยู่เป็นสามีภรรยากันต่อไป ก็จะหาความสุขไม่ได้

จึงพิพากษากลับ ให้จำเลยหย่าขาดจากการเป็นสามีภรรยากับโจทก์

4. องค์คณะ

ชื่อองค์คณะ มนูภันย์วิมลสาร นนทประชา ศิลปสิทธิวินิจฉัย

5. ที่มา

แหล่งที่มา กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

6. หมายเหตุ

หมายเหตุ

แสดงฎีกาอื่นที่เรื่องคล้ายกับฎีกาฉบับนี้

ข้อสงวน (1) ข้อมูลในเว็บไซต์ smartdeka.com มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการเท่านั้น ผู้พัฒนาไม่รับรองความถูกต้องหรือ ครบถ้วนของข้อมูลใดๆ การใช้ข้อมูลเพื่ออ้างอิงตามกฎหมายควรใช้คำพิพากษาฉบับจัดพิมพ์เป็นหลัก
ข้อสงวน (2) เพื่อเป็นการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล เว็บไซต์ Smart Deka ใช้ระบบ AI ในการตรวจค้นชื่อบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องในคดีและแปลงเป็นนามสมมุติ ชื่อบุคคลธรรมดาที่ปรากฎจึงอาจเป็นนามสมมุติ