Smart Deka - คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1481/2510

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1481/2510

1. คู่ความ

ชื่อคู่ความ โจทก์ - นายยี่โถ จำเลย - นายจำปา

*หมายเหตุ: เพื่อเป็นการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล เว็บไซต์ smartdeka.com ใช้ระบบ AI ในการตรวจค้นชื่อบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องในคดีและแปลงเป็นนามสมมุติ ชื่อบุคคลธรรมดาที่ปรากฎจึงอาจเป็นนามสมมุติ

2. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 208 ป.วิ.พ. ม.208

3. เนื้อหา

คำร้องของจำเลยมีความว่า เหตุที่จำเลยมิได้ยื่นคำให้การแก้คดี เนื่องจากจำเลยไม่เคยทราบหมายเรียกและคำฟ้องของโจทก์ เพราะโจทก์นำส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องไม่ตรงตามภูมิลำเนาอันแท้จริงของจำเลย และชื่อจำเลยตามฟ้องก็ไม่ถูกต้อง ขอให้ศาลสั่งโจทก์นำส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องเพื่อให้จำเลยแก้คดีเสียให้ถูกต้องนั้น ไม่ได้กล่าวโดยละเอียดชัดแจ้งซึ่งเหตุที่จำเลยได้ขาดนัดและข้อคัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาล คำร้องของจำเลยจึงไม่ต้องด้วยบทบัญญัติมาตรา 208 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ที่ศาลจะสั่งให้มีการพิจารณาใหม่


โจทย์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยใช้เงินตามเช็คและค่าเสียหาย

จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินและดอกเบี้ยตามฟ้อง

จำเลยยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งให้นำส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องเพื่อให้จำเลยแก้คดีเสียใหม่ให้ถูกต้อง

ศาลชั้นต้นสั่งว่า ศาลพิพากษาคดีเสร็จเด็ดขาด จำเลยจะขอให้ศาลสั่งโจทก์นำส่งหมายเรียกและสำเนาฟ้องอีกไม่ได้ ให้ยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาเห็นว่า ข้อความตามคำร้องและคำขอท้ายคำร้องของจำเลยที่กล่าวว่าเหตุที่จำเลยมิได้ยื่นคำให้การแก้คดี ก็เนื่องจากว่า จำเลยยังไม่เคยทราบหมายเรียกและคำฟ้องของโจทก์ เพราะโจทก์นำส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องไม่ตรงตามภูมิลำเนาของจำเลยที่แท้จริง และว่าชื่อจำเลยตามฟ้องโจทก์ก็ไม่ถูกต้อง จึงขอให้ศาลสั่งให้จำเลย (คงหมายถึงโจทก์) นำส่งหมายเรียกและสำเนาฟ้องเพื่อให้จำเลยแก้คดีเสียใหม่ให้ถูกต้องนั้น ไม่ได้กล่าวโดยละเอียดชัดแจ้งซึ่งเหตุที่คู่ความ (คือจำเลย) ได้ขาดนัด และข้อคัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาล ดังที่บัญญัติไว้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๐๘ วรรค ๒ อันบัญญัติถึงการยื่นคำขอให้มีการพิจารณาคดีใหม่ ฉะนั้น คำร้องขอของจำเลยจึงไม่ต้องด้วยบทบัญญัติมาตรา ๒๐๘ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ที่ศาลจะสั่งให้มีการพิจารณาคดีใหม่ได้

พิพากษายืน .

4. องค์คณะ

ชื่อองค์คณะ ประสม เภกะสุต จิตติ ติงศภัทิย์ วิเชียร เศวตรุนทร์

5. ที่มา

แหล่งที่มา กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

6. หมายเหตุ

หมายเหตุ

แสดงฎีกาอื่นที่เรื่องคล้ายกับฎีกาฉบับนี้

ข้อสงวน (1) ข้อมูลในเว็บไซต์ smartdeka.com มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการเท่านั้น ผู้พัฒนาไม่รับรองความถูกต้องหรือ ครบถ้วนของข้อมูลใดๆ การใช้ข้อมูลเพื่ออ้างอิงตามกฎหมายควรใช้คำพิพากษาฉบับจัดพิมพ์เป็นหลัก
ข้อสงวน (2) เพื่อเป็นการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล เว็บไซต์ Smart Deka ใช้ระบบ AI ในการตรวจค้นชื่อบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องในคดีและแปลงเป็นนามสมมุติ ชื่อบุคคลธรรมดาที่ปรากฎจึงอาจเป็นนามสมมุติ