คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1601/2492

แสดงฎีกาอื่นที่เรื่องคล้ายกับฎีกาฉบับนี้

1. คู่ความ

ชื่อคู่ความ โจทก์ - นางกันเกรา มารดา (ในฐานะเป็นผู้แทนโดยชอบธรรม โจทก์ - ของ ด.ช.โกสน บุตร จำเลย - นางยมหิน

*หมายเหตุ: เพื่อเป็นการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล เว็บไซต์ smartdeka.com ใช้ระบบ AI ในการตรวจค้นชื่อบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องในคดีและแปลงเป็นนามสมมุติ ชื่อบุคคลธรรมดาที่ปรากฎจึงอาจเป็นนามสมมุติ

2. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 443 1524 1526 1536 1627 1629 ป.พ.พ. ม.443 ม.1524 ม.1526 ม.1536 ม.1627 ม.1629

3. เนื้อหา

บุตรนอกกฎหมายที่บิดาได้รับรองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา1627 นั้น มีสิทธิเพียงที่จะได้รับมรดกในฐานเป็นผู้สืบสันดานตาม มาตรา 1629(1) เท่านั้น

สิทธิที่บุตรจะได้รับจากบิดาในกรณีที่บุตรต้องขาดอุปการะ เพราะมีผู้ทำให้บิดาตนถึงแก่ความตายนั้น จะต้องเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายมาแต่แรก มิฉะนั้นก็ต้องเข้าในบทบัญญัติแห่งมาตรา 1526 คือ ต่อมาบิดามารดาได้สมรสกันหรือบิดาได้จดทะเบียนว่าเป็นบุตร หรือศาลพิพากษาว่าเป็นบุตร

มาตรา 1524 เป็นเรื่องพิสูจน์ว่าเป็นบุตรในกรณีที่บิดาได้สมรสกันโดยถูกต้องแล้ว เป็นคนละเรื่องกับมาตรา 1627 บุตรที่บิดารับรองโดยทะเบียนคนเกิดและโดยเปิดเผยย่อมสมบูรณ์ตามมาตรา 1627 มีสิทธิในฐานะผู้สืบสันดาน ย่อมฟ้องเรียกค่าทำศพบิดาจากผู้ที่ทำให้บิดาตนถึงแก่ความตายได้


โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นบุตรนายดอกบัว นางบานเย็นสามีจำเลยได้ใช้ปืนยิงนายดอกบัวแล้ว นายดาวเรืองได้ผูกคอตายในระหว่างคุมขัง โจทก์ขาดอุปการะเลี้ยงดูจากบิดา ทั้งศพนายดอกบัวยังมิได้เผา จำเลยเป็นผู้รับมรดกของนายดาวเรือง จึงขอให้เอาทรัพย์มรดกของนายดาวเรืองมาชดใช้ค่าปลงศพนายดอกบัว 2,000 บาท ค่าที่โจทก์ขาดอุปการะไปจนกว่าจะหากินได้ด้วยตนเองอีก 4,000 บาท จำเลยต่อสู้ว่า โจทก์ไม่ใช่บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายดอกบัว ไม่มีอำนาจฟ้อง และนายดาวเรืองไม่ได้ยิงนายดอกบัว ศาลชั้นต้นฟังว่า นายดาวเรืองได้ใช้ปืนยิงนายดอกบัวจริงนายดาวเรืองต้องรับผิดในผลแห่งการละเมิด และปรากฏว่านายดอกบัวได้ไปแจ้งทะเบียนเมื่อโจทก์เกิดไว้ว่าโจทก์เป็นบุตร และนายดอกบัวได้เลี้ยงดูโจทก์มาอย่างบุตรโดยเปิดเผย กระทั่งนายดอกบัว โจทก์ย่อมเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย จึงมีสิทธิฟ้องคดีได้ พิพากษาให้จำเลยใช้ค่าทำศพ 1,000 บาท ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูอีก 3,600 บาท ศาลอุทธรณ์เห็นว่า โจทก์ไม่มีสิทธิฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนในการขาดอุปการะของนายดอกบัวพิพากษาแก้ให้ยกฟ้องในคำขอในข้อที่โจทก์ต้องขาดไร้อุปการะนั้นเสีย นอกนั้นยืน

โจทก์ จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาเห็นว่า บุตรนอกกฎหมายที่บิดาได้รับรองตาม มาตรา 1627นั้น มีสิทธิเพียงที่จะได้รับมรดกในฐานเป็นผู้สืบสันดานตาม มาตรา 1629(1) เท่านั้น ส่วนสิทธิอย่างอื่นที่บุตรจะพึงได้รับจากบิดา เช่นสิทธิจะได้รับความอุปการะเลี้ยงดูอย่างในคดีนี้ จะต้องเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายมาแต่แรก หรือมิฉะนั้น ก็ต้องเข้าในบทบัญญัติแห่งมาตรา 1526 คือต่อมาบิดามารดาได้สมรสกัน หรือบิดาได้จดทะเบียนว่าเป็นบุตร หรือศาลพิพากษาว่าเป็นบุตร และในคดีนี้โจทก์หาได้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 1526 ไม่ และเห็นว่าการพิสูจน์ว่าเป็นบุตรตามมาตรา 1524 เป็นเรื่องพิสูจน์ในกรณีที่บิดามารดาได้สมรสกันโดยถูกต้องแล้ว แต่สำหรับกรณีที่บิดารับรองบุตรตามมาตรา 1627 นี้ หาใช่การรับรองที่ต้องมีพิธีดังบัญญัติไว้ตามมาตรา 1524 ไม่ เป็นคนละเรื่องกัน การรับรองโดยทะเบียนคนเกิดและโดยเปิดเผยอย่างพฤติการณ์ในคดีนี้ ย่อมสมบูรณ์ตามมาตรา 1627 จึงมีสิทธิในฐานผู้สืบสันดานย่อมฟ้องเรียกค่าทำศพจากจำเลยได้

พิพากษายืน

4. องค์คณะ

ชื่อองค์คณะ นาถปรีชา นนทปัญญา นาถปริญญา

5. ที่มา

แหล่งที่มา กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

6. หมายเหตุ

หมายเหตุ

แสดงฎีกาอื่นที่เรื่องคล้ายกับฎีกาฉบับนี้

ข้อสงวน (1) ข้อมูลในเว็บไซต์ smartdeka.com มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการเท่านั้น ผู้พัฒนาไม่รับรองความถูกต้องหรือ ครบถ้วนของข้อมูลใดๆ การใช้ข้อมูลเพื่ออ้างอิงตามกฎหมายควรใช้คำพิพากษาฉบับจัดพิมพ์เป็นหลัก
ข้อสงวน (2) เพื่อเป็นการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล เว็บไซต์ Smart Deka ใช้ระบบ AI ในการตรวจค้นชื่อบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องในคดีและแปลงเป็นนามสมมุติ ชื่อบุคคลธรรมดาที่ปรากฎจึงอาจเป็นนามสมมุติ