Smart Deka - คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1886/2492

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1886/2492

1. คู่ความ

ชื่อคู่ความ ผู้ร้อง - นางสาวเขียว ผู้ค้าน - นายใบเตย

*หมายเหตุ: เพื่อเป็นการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล เว็บไซต์ smartdeka.com ใช้ระบบ AI ในการตรวจค้นชื่อบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องในคดีและแปลงเป็นนามสมมุติ ชื่อบุคคลธรรมดาที่ปรากฎจึงอาจเป็นนามสมมุติ

2. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 29 1457. ป.พ.พ. ม.29 ม.1457.

3. เนื้อหา

ผู้ร้องซึ่งเป็นน้า มิใช่บุคคลซึ่งระบุไว้ในมาตรา 29 และการรับบุตรบุญธรรมมิได้จะทะเบียน บัดนี้ผู้ที่เลี้ยงมานั้นได้แยกเรือนอยู่กับภริยาแล้ว ผู้ร้องไม่มีสิทธิร้องขอให้ศาลสั่งตั้งตนเป็นผู้พิทักษ์.


ผู้ร้องได้ร้องขอให้ศาลสั่งตั้งให้ผู้ร้องเป็นผู้พิทักษ์นายใบเตย ซึ่งผู้ร้องอ้างว่าเป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ ข้อเท็จจริงได้ความว่า ผู้ร้องซึ่งเป็นน้า ได้เลี้ยงนายใบเตยเป็นบุตรบุญธรรมตั้งแต่เล็ก แต่มิได้จดทะเบียน บัดนี้นายใบเตยมีภริยาแยกเรือนไปแล้ว

ศาลชั้นต้นเห็นว่า ผู้ร้องมิใช่บุคคลตามมาตรา ๒๙ เป็นน้าจะอนุโลมเป็นมารดามิได้ เพราะการรับบุตรบุญธรรมมิได้จดทะเบียน ให้ยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์เห็นว่า ผู้ร้องมิได้แสดงเหตุสำคัญที่ควรตั้งผู้อื่นตามมาตรา ๑๔๕๗ ซึ่งให้ภริยาเท่านั้นเป็นผู้พิทักษ์ได้ พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยศาลชั้นต้นว่า ผู้ร้องไม่มีสิทธิร้องขอ เพราะมิใช่บุคคลดังที่ระบุไว้ในมาตรา ๒๙ ขณะร้องขอ นายใบเตยอยู่กับภริยา ไม่ได้อยู่ในอนุบาลหรือพิทักษ์ของผู้ร้อง จะถือว่าผู้ร้องเป็นมารดาก็ไม่ได้ เพราะการรับบุตรบุญธรรมไม่ได้จดทะเบียน

พิพากษายืน.

4. องค์คณะ

ชื่อองค์คณะ ปรีชาวินิจฉัย ประวัติ ปัตตพงศ์ ศิลปสิทธิวินิจฉัย

5. ที่มา

แหล่งที่มา กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

6. หมายเหตุ

หมายเหตุ

แสดงฎีกาอื่นที่เรื่องคล้ายกับฎีกาฉบับนี้

ข้อสงวน (1) ข้อมูลในเว็บไซต์ smartdeka.com มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการเท่านั้น ผู้พัฒนาไม่รับรองความถูกต้องหรือ ครบถ้วนของข้อมูลใดๆ การใช้ข้อมูลเพื่ออ้างอิงตามกฎหมายควรใช้คำพิพากษาฉบับจัดพิมพ์เป็นหลัก
ข้อสงวน (2) เพื่อเป็นการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล เว็บไซต์ Smart Deka ใช้ระบบ AI ในการตรวจค้นชื่อบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องในคดีและแปลงเป็นนามสมมุติ ชื่อบุคคลธรรมดาที่ปรากฎจึงอาจเป็นนามสมมุติ