Smart Deka - คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 192/2517

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 192/2517

แสดงฎีกาอื่นที่เรื่องคล้ายกับฎีกาฉบับนี้

1. คู่ความ

ชื่อคู่ความ โจทก์ - บริษัทมินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด จำเลย - นายกาสะลอง

*หมายเหตุ: เพื่อเป็นการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล เว็บไซต์ smartdeka.com ใช้ระบบ AI ในการตรวจค้นชื่อบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องในคดีและแปลงเป็นนามสมมุติ ชื่อบุคคลธรรมดาที่ปรากฎจึงอาจเป็นนามสมมุติ

2. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 574 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 88 199 ป.พ.พ. ม.574 ป.วิ.พ. ม.88 ม.199

3. เนื้อหา

การไต่สวนคำร้องขอยื่นคำให้การนั้น เป็นเพียงการไต่สวนเพื่อให้ทราบว่าจำเลยมีเหตุอะไร จึงไม่ได้ยื่นคำให้การ ภายในกำหนดเป็นการจงใจขาดนัดหรือไม่เท่านั้น พยานหลักฐานในชั้นนี้ไม่ใช่พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้ออ้างข้อเถียงในประเด็นแห่งคดีที่พิพาทกันโจทก์จึงไม่ตกอยู่ในบังคับที่จะต้องยื่นบัญชีระบุพยานก่อนวันนัดไต่สวนไม่น้อยกว่า 3 วัน


โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้ทำสัญญาเช่าซื้อรถแทรกเตอร์พร้อมด้วยเครื่องอุปกรณ์ไปจากโจทก์ แล้วผิดสัญญาไม่ชำระค่าเช่าซื้อ โจทก์จึงให้ตัวแทนไปยึดรถดังกล่าวคืนมา ปรากฏว่าเครื่องอุปกรณ์ชำรุดและสูญหายไปมาก จึงขอให้จำเลยชำระค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระและค่าเครื่องอุปกรณ์เสียหาย

จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ ก่อนสืบพยานโจทก์ จำเลยยื่นคำร้องว่ามิได้จงใจขาดนัดยื่นคำให้การ จำเลยไปต่างจังหวัดจึงไม่ทราบว่าถูกฟ้องขอให้ศาลอนุญาตให้ยื่นคำให้การ

ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วสั่งว่า จำเลยจงใจขาดนัด ให้ยกคำร้องเมื่อสืบพยานโจทก์แล้ว ได้พิพากษาให้จำเลยชำระหนี้แก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ในเรื่องค่าเสียหาย

จำเลยฎีกาขอให้สั่งเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ศาลฎีกาเห็นว่า ที่จำเลยฎีกาว่าโจทก์ไม่ได้ยื่นบัญชีระบุพยานในชั้นไต่สวนคำร้องขอยื่นคำให้การก่อนวันไต่สวนไม่น้อยกว่า ๓ วันเป็นการไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๘๘ศาลจึงรับฟังพยานหลักฐานของโจทก์ในกรณีดังกล่าวไม่ได้นั้น เห็นว่าแม้จะมิได้มีบทยกเว้นไว้อย่างชัดแจ้งในมาตรา ๘๘ ว่ากรณีใดที่จะยื่นบัญชีระบุพยานน้อยกว่า ๓ วันได้ดังจำเลยฎีกา แต่ศาลก็อาจใช้ดุลพินิจตามวรรคท้าย ในการที่จะอนุญาตให้โจทก์ยื่นบัญชีระบุพยานเมื่อระยะเวลาที่กำหนดไว้ได้สิ้นสุดลงแล้ว หากเห็นว่าไม่เป็นการทำให้ฝ่ายใดได้เปรียบหรือเสียเปรียบกันแต่อย่างใด เพื่อให้การวินิจฉัยชี้ขาดข้อสำคัญแห่งประเด็นเป็นไปโดยเที่ยงธรรม และจำเป็นจะต้องสืบพยานเช่นว่านั้นแต่คดีนี้เป็นเพียงการไต่สวนคำร้องของจำเลยว่าจำเลยมีเหตุอะไรจึงไม่ได้ยื่นคำให้การภายในกำหนดเป็นการจงใจขาดนัดหรือไม่เท่านั้น พยานหลักฐานในชั้นนี้ไม่ใช่พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้ออ้างข้อเถียงในประเด็นแห่งคดีที่พิพาทกัน ดังนั้น โจทก์จึงไม่ตกอยู่ในบังคับที่จะต้องยื่นบัญชีระบุพยานก่อนวันนัดไต่สวนไม่น้อยกว่า ๓ วันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๘๘ ดังที่จำเลยเข้าใจและจำเลยก็ได้นำสืบพยานของฝ่ายตนอย่างเต็มที่ ได้ซักค้านพยานโจทก์ทุกปากแล้ว ฉะนั้น เมื่อศาลชั้นต้นสั่งให้รับบัญชีพยานโจทก์ไว้และดำเนินการไต่สวนต่อไปโดยชอบดังกล่าวแล้ว ศาลจึงรับฟังพยานหลักฐานของโจทก์ได้

พิพากษายืน

4. องค์คณะ

ชื่อองค์คณะ สรรเสริญ ไกรจิตติ สนับ คัมภีรยส รื่น วิไลชนม์

5. ที่มา

แหล่งที่มา กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

6. หมายเหตุ

หมายเหตุ

แสดงฎีกาอื่นที่เรื่องคล้ายกับฎีกาฉบับนี้

ข้อสงวน (1) ข้อมูลในเว็บไซต์ smartdeka.com มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการเท่านั้น ผู้พัฒนาไม่รับรองความถูกต้องหรือ ครบถ้วนของข้อมูลใดๆ การใช้ข้อมูลเพื่ออ้างอิงตามกฎหมายควรใช้คำพิพากษาฉบับจัดพิมพ์เป็นหลัก
ข้อสงวน (2) เพื่อเป็นการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล เว็บไซต์ Smart Deka ใช้ระบบ AI ในการตรวจค้นชื่อบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องในคดีและแปลงเป็นนามสมมุติ ชื่อบุคคลธรรมดาที่ปรากฎจึงอาจเป็นนามสมมุติ