Smart Deka - คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2593/2522

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2593/2522

1. คู่ความ

ชื่อคู่ความ โจทก์ - นายอิฐ - นายมินตรา กับพวก

*หมายเหตุ: เพื่อเป็นการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล เว็บไซต์ smartdeka.com ใช้ระบบ AI ในการตรวจค้นชื่อบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องในคดีและแปลงเป็นนามสมมุติ ชื่อบุคคลธรรมดาที่ปรากฎจึงอาจเป็นนามสมมุติ

2. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 208 ป.วิ.พ. ม.208

3. เนื้อหา

การที่จำเลยย้ายภูมลำเนาตามฟ้องไปอยู่ที่อื่นก่อนโจทก์ฟ้องจึงไม่ได้รับสำเนาคำฟ้อง หมายนัดและคำบังคับ และเพิ่งทราบว่าถูกฟ้องและศาลออกคำบังคับจากหนังสือของทนายโจทก์ส่งไปถึงจำเลยทางที่ทำงานของจำเลย ถือได้ว่า จำเลยไม่อาจยื่นคำขอให้พิจารณาใหม่ภายใน 15 วันนับแต่วันส่งคำบังคับให้แก่จำเลยโดยพฤติการณ์นอกเหนือไม่อาจบังคับได้และพฤติการณ์ดังกล่าวเพิ่งสิ้นสุดลงเมื่อจำเลยได้ทราบจากหนังสือของทนายโจทก์จำเลยย่อมมีสิทธิยื่นคำขอให้พิจารณาใหม่ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่พฤติการณ์ดังกล่าวได้สิ้นสุดลงได้


โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยที่ ๑ ผู้กู้และจำเลยที่ ๒ ผู้ค้ำประกันร่วมกันชำระต้นเงินกู้ ๕๐,๐๐๐ บาทพร้อมดอกเบี้ย จำเลยทั้งสองขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณาศาลชั้นต้นสืบพยานโจทก์ไปฝ่ายเดียว แล้วพิพากษาเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๒๐ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้เงินต้นและดอกเบี้ยตามฟ้อง ศาลชั้นต้นส่งคำบังคับให้จำเลยทั้งสอง ณ ภูมิลำเนาตามฟ้องโดยนางกันเกราเป็นผู้รับแทนเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๑

ต่อมาวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๒๑ จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่อ้างว่าจำเลยทั้งสองย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ที่อื่นตั้งแต่ต้น พ.ศ. ๒๕๒๐ ไม่เคยได้รับสำเนาคำฟ้องหมายนัดและคำบังคับ และไม่มีใครแจ้งให้ทราบ จำเลยทั้งสองเพิ่งทราบว่าถูกฟ้องและศาลออกคำบังคับแล้วเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๒๑ โดยทนายโจทก์มีหนังสือถึงจำเลยที่ ๑ ส่งไปทางที่ทำงานของจำเลยที่ ๑ ทั้งคัดค้านคำชี้ขาดของศาลชั้นต้นด้วย

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า จำเลยทั้งสองรับคำบังคับเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๑ โดยมีผู้รับแทน ยื่นคำร้องเกิดกำหนด ๑๕ วัน ทั้งเหตุที่อ้างฟังไม่ได้ว่าเป็นพฤติการณ์นอกเหนือที่ทำให้ไม่สามารถยื่นคำขอได้ภายในกำหนด ให้ยกคำร้อง

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นไต่สวนคำร้องและมีคำสั่งใหม่

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๒๐๘ คำขอให้พิจารณาใหม่นั้นให้ยื่นต่อศาลภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้ส่งคำบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งให้แก่จำเลย แต่ถ้าคู่ความที่ขาดนัดไม่สามารถยื่นคำขอภายในระยะเวลาดังกล่าว โดยพฤติการณ์นอกเหนือไม่อาจบังคับได้ คู่ความฝ่ายนั้นอาจยื่นคำขอให้พิจารณาใหม่ได้ภายในกำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่พฤติการณ์นั้นได้สิ้นสุดลง ดังนั้น แม้จำเลยทั้งสองจะยื่นคำขอให้พิจารณาใหม่เมื่อเลยกำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้ส่งคำบังคับตามคำพิพากษาให้แก่จำเลยทั้งสองแล้ว แต่จำเลยอ้างในคำขอให้พิจารณาใหม่ว่าจำเลยทั้งสองย้ายจากภูมิลำเนาตามฟ้องไปอยู่ที่อื่นตั้งแต่ต้น พ.ศ. ๒๕๒๐ ก่อนโจทก์ฟ้องคดีนี้ จำเลยทั้งสองไม่เคยได้รับสำเนาฟ้อง หมายนัดและคำบังคับและไม่มีใครแจ้งให้ทราบ จำเลยทั้งสองเพิ่งทราบว่าถูกฟ้องและศาลออกคำบังคับ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๒๑ โดยทนายโจทก์มีหนังสือตามสำเนาท้ายคำฟ้องส่งไปถึงจำเลยที่ ๑ ทางที่ทำงานของจำเลยที่ ๑ หากข้ออ้างดังกล่าวของจำเลยทั้งสองเป็นความจริง ย่อมถือได้ว่าจำเลยทั้งสองไม่อาจยื่นคำขอให้พิจารณาใหม่ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันส่งคำบังคับให้แก่จำเลยทั้งสองโดยพฤติการณ์นอกเหนือไม่อาจบังคับได้ และพฤติการณ์นอกเหนือไม่อาจบังคับได้นี้เพิ่งสิ้นสุดลงเมื่อจำเลยทั้งสองทราบจากหนังสือของทนายโจทก์เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๒๑ ว่าจำเลยทั้งสองถูกฟ้องและศาลส่งคำบังคับแล้ว จำเลยทั้งสองจึงยื่นคำขอให้พิจารณาใหม่ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๒๑ อันอยู่ในระยะเวลา ๑๕ วัน นับแต่วันที่พฤติการณ์นอกเหนือไม่อาจบังคับได้สิ้นสุดลงได้

พิพากษายืน.

4. องค์คณะ

ชื่อองค์คณะ มงคล วัลยะเพ็ชร์ สนิท อังศุสิงห์ สันติ์ ธีรนิติ

5. ที่มา

แหล่งที่มา กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

6. หมายเหตุ

หมายเหตุ

แสดงฎีกาอื่นที่เรื่องคล้ายกับฎีกาฉบับนี้

ข้อสงวน (1) ข้อมูลในเว็บไซต์ smartdeka.com มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการเท่านั้น ผู้พัฒนาไม่รับรองความถูกต้องหรือ ครบถ้วนของข้อมูลใดๆ การใช้ข้อมูลเพื่ออ้างอิงตามกฎหมายควรใช้คำพิพากษาฉบับจัดพิมพ์เป็นหลัก
ข้อสงวน (2) เพื่อเป็นการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล เว็บไซต์ Smart Deka ใช้ระบบ AI ในการตรวจค้นชื่อบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องในคดีและแปลงเป็นนามสมมุติ ชื่อบุคคลธรรมดาที่ปรากฎจึงอาจเป็นนามสมมุติ