Smart Deka - คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2812/2536

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2812/2536

1. คู่ความ

ชื่อคู่ความ โจทก์ - นายเสลา จำเลย - นายกาสะลอง

*หมายเหตุ: เพื่อเป็นการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล เว็บไซต์ smartdeka.com ใช้ระบบ AI ในการตรวจค้นชื่อบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องในคดีและแปลงเป็นนามสมมุติ ชื่อบุคคลธรรมดาที่ปรากฎจึงอาจเป็นนามสมมุติ

2. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 208 ป.วิ.พ. ม.208

3. เนื้อหา

การร้องขอพิจารณาคดีใหม่ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 208 ต้องยื่นภายใน 15 วัน นับแต่คำบังคับมีผล มิใช่รวมระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติตามคำบังคับ 30 วันเข้าไปด้วย


คดีสืบเนื่องมาจาก ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยพร้อมบริวารออกไปจากตึกแถวของโจทก์กับใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ จำเลยยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่

ศาลชั้นต้นยกคำร้อง อ้างว่าคำขอให้พิจารณาใหม่ ได้ยื่นเมื่อพ้นกำหนด 15 วัน นับจากวันที่ได้ส่งคำบังคับ

จำเลยอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2532พนักงานเดินหมายได้ปิดคำบังคับไว้ที่ภูมิลำเนาของจำเลยตามคำสั่งของศาลชั้นต้น ถือได้ว่าได้ส่งคำบังคับให้แก่จำเลยโดยชอบซึ่งคำบังคับดังกล่าวมีผลใช้ได้เมื่อกำหนดเวลา 15 วัน ได้ล่วงพ้นไปแล้วนับตั้งแต่เวลาที่ได้ปิดไว้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 79 วรรคสอง ดังนั้น คำบังคับที่ส่งให้แก่จำเลยจึงมีผลในวันที่ 2 ธันวาคม 2532 จำเลยอาจยื่นคำขอให้พิจารณาใหม่ได้ภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันที่การส่งคำบังคับมีผลซึ่งครบกำหนดในวันที่ 16 ธันวาคม 2532 หาใช่รวมระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติตามคำบังคับอีก 30 วันเข้าด้วยไม่ เมื่อจำเลยมายื่นคำขอให้พิจารณาใหม่ วันที่ 25 ธันวาคม 2532 จึงล่วงเลยระยะเวลา 15 วันตามที่กฎหมายกำหนด จำเลยจึงไม่มีสิทธิขอให้พิจารณาใหม่ที่ศาลล่างทั้งสองยกคำร้องของจำเลยนั้นชอบแล้ว ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

4. องค์คณะ

ชื่อองค์คณะ ยงยุทธ ธารีสาร พรชัย สมรรถเวช อำนวย สุขพรหม

5. ที่มา

แหล่งที่มา สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

6. หมายเหตุ

หมายเหตุ

แสดงฎีกาอื่นที่เรื่องคล้ายกับฎีกาฉบับนี้

ข้อสงวน (1) ข้อมูลในเว็บไซต์ smartdeka.com มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการเท่านั้น ผู้พัฒนาไม่รับรองความถูกต้องหรือ ครบถ้วนของข้อมูลใดๆ การใช้ข้อมูลเพื่ออ้างอิงตามกฎหมายควรใช้คำพิพากษาฉบับจัดพิมพ์เป็นหลัก
ข้อสงวน (2) เพื่อเป็นการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล เว็บไซต์ Smart Deka ใช้ระบบ AI ในการตรวจค้นชื่อบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องในคดีและแปลงเป็นนามสมมุติ ชื่อบุคคลธรรมดาที่ปรากฎจึงอาจเป็นนามสมมุติ