Smart Deka - คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5541/2542

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5541/2542

1. คู่ความ

ชื่อคู่ความ ผู้ร้อง - นายฟ้า ผู้คัดค้าน - นายน้ำตาล

*หมายเหตุ: เพื่อเป็นการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล เว็บไซต์ smartdeka.com ใช้ระบบ AI ในการตรวจค้นชื่อบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องในคดีและแปลงเป็นนามสมมุติ ชื่อบุคคลธรรมดาที่ปรากฎจึงอาจเป็นนามสมมุติ

2. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 28 ป.พ.พ. ม.28

3. เนื้อหา

ผู้ร้องเป็นเพียงพี่ชายร่วมบิดาของผู้คัดค้าน และไม่ปรากฏว่าผู้ร้องได้มีส่วนปกครองดูแลผู้คัดค้านแต่อย่างใด ผู้ร้องจึงมิได้เป็นผู้ปกครองหรือผู้พิทักษ์ผู้ซึ่งปกครองดูแลผู้คัดค้านอยู่ จึงไม่มีสิทธิยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งให้ผู้คัดค้านเป็นคนไร้ความสามารถตาม ป.พ.พ. มาตรา 28


ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นพี่ชายร่วมบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้คัดค้าน บิดามารดาของผู้คัดค้านถึง แก่ความตายไปแล้ว หลังจากมารดาของผู้คัดค้านถึงแก่ความตาย ผู้คัดค้านป่วยเป็นโรคจิตมีอาการคลุ้มคลั่งไม่สามารถรับผิดชอบตนเองได้ ผู้คัดค้านมีเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้คัดค้าน เป็นคนไร้ความสามารถ และตั้งผู้ร้องเป็นผู้อนุบาล

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า ผู้คัดค้านไม่เป็นบุคคลวิกลจริต ผู้ร้องไม่มีอำนาจยื่นคำร้องเพราะไม่ใช่คู่สมรส ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือผู้ปกครองของผู้คัดค้าน ขอให้ยกคำร้อง

ในระหว่างพิจารณาผู้คัดค้านยื่นคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจยื่นคำร้องของผู้ร้อง

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า ผู้ร้องไม่ใช่บุคคลตามที่ระบุไว้ใน ป.พ.พ. มาตรา ๒๘ ไม่มีสิทธิยื่นคำร้องขอให้ผู้คัดค้านเป็นคนไร้ความสามารถ ให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ป.พ.พ. มาตรา ๒๘ ได้ระบุตัวบุคคลผู้มีอำนาจยื่นคำร้องขอต่อศาลให้สั่งให้บุคคลวิกลจริตเป็นคนไร้ความสามารถไว้แล้ว คือ คู่สมรส ผู้บุพการีได้แก่ บิดา มารดา ปู่ย่า ตายาย ทวด ผู้สืบสันดานได้แก่ ลูก หลาน เหลน ลื่อ รวมทั้งผู้ปกครองและผู้พิทักษ์ ผู้ซึ่งปกครองดูแลบุคคลนั้นอยู่ หรือพนักงานอัยการ ผู้ร้องเป็นเพียงพี่ชาย ร่วมบิดาของผู้คัดค้านเท่านั้น และตามคำร้องก็ไม่ปรากฏว่าผู้ร้องได้มีส่วนปกครองดูแลผู้คัดค้านแต่อย่างใดไม่ ผู้ร้องจึงมิได้เป็นผู้ปกครองหรือผู้พิทักษ์ผู้ซึ่งปกครองดูแลผู้คัดค้านอยู่ ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งให้ ผู้คัดค้านเป็นคนไร้ความสามารถตามบทกฎหมายดังกล่าวข้างต้นได้ ไม่จำต้องวินิจฉัยฎีกาข้ออื่นของผู้ร้องต่อไป คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค ๓ ชอบแล้ว ฎีกาของผู้ร้องฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

4. องค์คณะ

ชื่อองค์คณะ ยงยศ นิสภัครกุล ไพโรจน์ คำอ่อน ม.ล.ไกรฤกษ์ เกษมสันต์

5. ที่มา

แหล่งที่มา กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

6. หมายเหตุ

หมายเหตุ

แสดงฎีกาอื่นที่เรื่องคล้ายกับฎีกาฉบับนี้

ข้อสงวน (1) ข้อมูลในเว็บไซต์ smartdeka.com มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการเท่านั้น ผู้พัฒนาไม่รับรองความถูกต้องหรือ ครบถ้วนของข้อมูลใดๆ การใช้ข้อมูลเพื่ออ้างอิงตามกฎหมายควรใช้คำพิพากษาฉบับจัดพิมพ์เป็นหลัก
ข้อสงวน (2) เพื่อเป็นการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล เว็บไซต์ Smart Deka ใช้ระบบ AI ในการตรวจค้นชื่อบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องในคดีและแปลงเป็นนามสมมุติ ชื่อบุคคลธรรมดาที่ปรากฎจึงอาจเป็นนามสมมุติ