Smart Deka - คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 664/2539

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 664/2539

1. คู่ความ

ชื่อคู่ความ โจทก์ - ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด จำเลย - นางสาวเทียนหอม

*หมายเหตุ: เพื่อเป็นการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล เว็บไซต์ smartdeka.com ใช้ระบบ AI ในการตรวจค้นชื่อบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องในคดีและแปลงเป็นนามสมมุติ ชื่อบุคคลธรรมดาที่ปรากฎจึงอาจเป็นนามสมมุติ

2. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 208 ป.วิ.พ. ม.208

3. เนื้อหา

จำเลยมิได้มีภูมิลำเนาที่บ้านเลขที่ตามฟ้องแต่ในชั้นส่งคำบังคับได้กระทำโดยวิธีปิดคำบังคับที่บ้านเลขที่ตามฟ้องโดยไม่ปรากฎว่าจำเลยได้ย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านดังกล่าวการส่งคำบังคับให้จำเลยจึงไม่ชอบเมื่อไม่มีการส่งคำบังคับโดยชอบเช่นนี้จำเลยย่อมมีสิทธิยื่นคำร้องขอพิจารณาใหม่เมื่อใดก็ได้ไม่อยู่ในบังคับตามมาตรา208แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง


คดี สืบเนื่อง มาจาก โจทก์ ฟ้อง จำเลย ให้ ชำระหนี้ ตาม สัญญา เบิกเงินเกิน บัญชี จำนวน 1,502,302 บาท พร้อม ด้วย ดอกเบี้ย อัตรา ร้อยละ15 ต่อ ปี ใน ต้นเงิน 928,432.60 บาท นับ ถัด จาก วันฟ้อง จนกว่าจะ ชำระ เสร็จ จำเลย ขาดนัด ยื่นคำให้การ และ ขาดนัดพิจารณา ศาลชั้นต้นพิจารณา คดี เพียง ฝ่ายเดียว และ พิพากษา เมื่อ วันที่ 17 สิงหาคม 2532ให้ จำเลย ชำระหนี้ ตาม ฟ้อง

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2536 จำเลย ยื่น คำร้องขอ ให้ พิจารณา ใหม่โดย อ้างว่า มิได้ จงใจ ขาดนัด ยื่นคำให้การ และ ขาดนัดพิจารณา โจทก์มิได้ ส่งหมาย เรียก และ สำเนา ฟ้อง ไป ยัง ภูมิลำเนา ของ จำเลย ที่จังหวัด อุทัยธานี แต่ ได้ กระทำ โดย ลง โฆษณา ใน หนังสือพิมพ์ จำเลยจึง ไม่ทราบ ว่า ถูก โจทก์ ฟ้อง จำเลย มิได้ เป็น หนี้ โจทก์ หนี้ ที่ โจทก์นำ มา ฟ้อง นั้น เป็น เพราะ พนักงาน ของ โจทก์ ได้ แอบ อ้าง ชื่อ ของ จำเลยโดย จัดทำ เอกสาร ขึ้น มา เอง โดยทุจริต โดย จำเลย มิได้ รู้เห็น ยินยอมและ โจทก์ เอา มูลหนี้ ที่ ศาล ได้ มี คำพิพากษาถึงที่สุด ให้ยก ฟ้องใน คดี ก่อน มา แปลง เป็น มูลหนี้ ใหม่ แล้ว นำ มา ฟ้อง จำเลย ใน คดี นี้ให้ รับผิด อีก และ เมื่อ โจทก์ ยื่นฟ้อง จำเลย เป็น คดีล้มละลาย จำเลยจึง ทราบ ว่า ถูก โจทก์ ฟ้อง เป็น คดี นี้ จำเลย จึง มอบหมาย และ แต่งตั้งให้ นายเขจ เป็น ทนายความ ดำเนินการ ขอพิจารณา คดี ใหม่ แต่ ปรากฎ ว่า นายเขจ ป่วย ต้อง เข้า รักษา ตัว ที่ โรงพยาบาล ตลอดมา ไม่สามารถ ยื่น คำร้อง ต่อ ศาล ได้ ทัน อันเป็น พฤติการณ์ นอกเหนือไม่อาจ บังคับ ได้

ศาลชั้นต้น มี คำสั่ง เมื่อ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2536 ว่า ได้ ส่งคำบังคับ ให้ จำเลย โดย ปิด คำบังคับ เมื่อ วันที่ 11 มีนาคม 2536 จำเลยยื่น คำขอ ให้ พิจารณา ใหม่ เกิน 15 วัน และ เหตุ ที่ ยื่น คำขอ เกินกว่าระยะเวลา ตาม ที่ อ้าง มิใช่ พฤติการณ์ นอกเหนือ ไม่อาจ บังคับ ได้ยกคำร้อง

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายก คำสั่ง และ คำพิพากษา (ที่ ถูก ยก เฉพาะ คำสั่ง )ศาลชั้นต้น ให้ ศาลชั้นต้น ดำเนินการ ไต่สวน คำร้องขอ พิจารณา ใหม่ของ จำเลย ต่อไป แล้ว พิพากษา ใหม่ (ที่ ถูก มี คำสั่ง ใหม่ ) ตาม รูปคดี

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า มี ปัญหา ต้อง วินิจฉัย ตาม ฎีกา ของ โจทก์ ว่าจำเลย มีสิทธิ ขอให้พิจารณา คดี ใหม่ หรือไม่ เห็นว่า โจทก์ ยื่นฟ้อง จำเลยโดย ระบุ ภูมิลำเนา จำเลย อยู่ บ้าน เลขที่ 190/4 ถนน พระราม 4 ซอย สุนทรพิมล แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร แต่ ส่งหมาย เรียก และ สำเนา คำฟ้อง ให้ แก่ จำเลย ไม่ได้ โจทก์ ยื่นคำแถลง ต่อ ศาล พร้อม คัด สำเนา ทะเบียนบ้าน ประกอบ คำแถลง ว่า จำเลยไม่มี ชื่อ อยู่ ใน ทะเบียนบ้าน เลขที่ ดังกล่าว ขอให้ ศาล ลง โฆษณา คำฟ้องใน หนังสือพิมพ์ ศาล อนุญาต ข้อเท็จจริง จึง ฟังได้ ว่า จำเลย มิได้มี ภูมิลำเนา ที่ บ้าน เลขที่ ตาม ฟ้อง แต่ ใน ชั้น ส่ง คำบังคับ ได้ กระทำโดย วิธี ปิด คำบังคับ ที่ บ้าน เลขที่ 190/4 ตาม ฟ้อง โดย ไม่ ปรากฎ ว่าจำเลย ได้ ย้าย กลับมา อยู่ ที่ บ้าน ดังกล่าว แต่อย่างใด การ ส่ง คำบังคับให้ จำเลย จึง เป็น การ ไม่ชอบ เมื่อ ไม่มี การ ส่ง คำบังคับ โดยชอบ เช่นนี้จำเลย ย่อม มีสิทธิ ยื่น คำร้องขอ พิจารณา ใหม่ เมื่อใด ก็ ได้ ไม่อยู่ ในบังคับ ของ มาตรา 208 แห่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

พิพากษายืน

4. องค์คณะ

ชื่อองค์คณะ มงคล สระฏัน อธิราช มณีภาค วุฒิ คราวุฒิ

5. ที่มา

แหล่งที่มา กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

6. หมายเหตุ

หมายเหตุ

แสดงฎีกาอื่นที่เรื่องคล้ายกับฎีกาฉบับนี้

ข้อสงวน (1) ข้อมูลในเว็บไซต์ smartdeka.com มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการเท่านั้น ผู้พัฒนาไม่รับรองความถูกต้องหรือ ครบถ้วนของข้อมูลใดๆ การใช้ข้อมูลเพื่ออ้างอิงตามกฎหมายควรใช้คำพิพากษาฉบับจัดพิมพ์เป็นหลัก
ข้อสงวน (2) เพื่อเป็นการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล เว็บไซต์ Smart Deka ใช้ระบบ AI ในการตรวจค้นชื่อบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องในคดีและแปลงเป็นนามสมมุติ ชื่อบุคคลธรรมดาที่ปรากฎจึงอาจเป็นนามสมมุติ