Smart Deka - คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6939/2537

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6939/2537

1. คู่ความ

ชื่อคู่ความ ผู้ร้อง - นางสาวเสลา ผู้คัดค้าน - นางประดู่

*หมายเหตุ: เพื่อเป็นการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล เว็บไซต์ smartdeka.com ใช้ระบบ AI ในการตรวจค้นชื่อบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องในคดีและแปลงเป็นนามสมมุติ ชื่อบุคคลธรรมดาที่ปรากฎจึงอาจเป็นนามสมมุติ

2. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 28 วรรคสอง 1463 1476 1598/16 ป.พ.พ. ม.28 ม.1463 ม.1476 ม.1598/16

3. เนื้อหา

กรณีที่ศาลสั่งให้สามีหรือภริยาเป็นคนไร้ความสามารถจะต้องตั้งคู่สมรสเป็นผู้อนุบาลก่อนเพียงคนเดียว หากมีผู้อื่นร้องขอและมีเหตุสำคัญ ศาลจะตั้งผู้อื่นเป็นผู้อนุบาลก็ได้ การจะตั้งทั้งคู่สมรสและบุคคลอื่นเป็นผู้อนุบาลร่วมกันจะไม่สอดคล้องกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1463

การจัดการสินสมรสของคนไร้ความสามารถ ผู้อนุบาลต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1598/16 คือถ้าเป็นการจัดการตามมาตรา 1476 วรรคหนึ่ง ก็จะต้องได้รับอนุญาตจากศาลก่อนจึงไม่มีเหตุสมควรที่จะตั้งผู้ร้องเป็นผู้อนุบาลร่วมกับผู้คัดค้าน


ผู้ร้องยื่นคำร้องขอว่า ผู้ร้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายมินตราหรือวิมลศักดิ์กับนางเทียนหยด นางเทียนหยดตายเมื่อปี ๒๕๐๖ นายมินตรามีอาการสมองเสื่อม ขาดความรู้สึกผิดชอบ เดินไม่ได้ พูดเลอะเลือน มีลักษณะเป็นคนไร้ความสามารถ นายมินตรามีทรัพย์สินที่ดินจำนวน ๑๔ แปลง ซึ่งจำเป็นต้องมีผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ในทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย ผู้ร้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามกฎหมายที่จะเป็นผู้อนุบาล ขอให้มีคำสั่งว่านายมินตรา เป็นคนไร้ความสามารถและตั้งผู้ร้องเป็นผู้อนุบาล

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า นายมินตรากับผู้คัดค้านจดทะเบียนสมรสเมื่อปี ๒๕๑๑ และมีบุตรด้วยกัน ๓ คน นายมินตรากับนางเทียนหยดมีบุตร ๔ คน รวมทั้งผู้ร้องผู้คัดค้านเป็นผู้ดูแลนายมินตราตลอดมา สามารถพูดและสื่อภาษากันได้และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ผู้ร้องย้ายไปอยู่กับสามีที่จังหวัดระยองเป็นเวลาหลายปีแล้ว ผู้ร้องไม่สามารถสื่อภาษาหรือความหมายกับนายมินตรา คงเจตนาที่จะเข้าดูแลผลประโยชน์ทรัพย์สินของนายมินตราเท่านั้น จึงไม่สมควรเป็นผู้อนุบาล ขอให้ยกคำร้องขอและมีคำสั่งตั้งผู้คัดค้านเพียงคนเดียวเป็นผู้อนุบาล

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งว่า นายมินตรา เป็นคนไร้ความสามารถ โดยให้นางประดู่ ผู้คัดค้านเป็นผู้อนุบาล และให้ยกคำร้องขอของผู้ร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้นางสาวเสลาผู้ร้องกับนางประดู่ ผู้คัดค้าน เป็นผู้อนุบาลร่วมกันของนายมินตรา คนไร้ความสามารถ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

ผู้คัดค้านฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีคงมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของผู้คัดค้านว่า สมควรตั้งผู้คัดค้านเป็นผู้อนุบาลเพียงคนเดียวหรือไม่ เห็นว่า การตั้งผู้อนุบาลนั้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๘ วรรคสอง บัญญัติว่า "การแต่งตั้งผู้อนุบาล อำนาจหน้าที่ของผู้อนุบาล และการสิ้นสุดของความเป็นผู้อนุบาลให้เป็นไปตามบทบัญญัติบรรพ ๕ แห่งประมวลกฎหมายนี้" ซึ่งมาตรา ๑๔๖๓ ในบรรพ ๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้บัญญัติว่า "ในกรณีที่ศาลสั่งให้สามีหรือภริยาเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ ภริยาหรือสามีย่อมเป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ แต่เมื่อผู้มีส่วนได้เสียหรืออัยการร้องขอและถ้ามีเหตุสำคัญ ศาลจะตั้งผู้อื่นเป็นผู้อนุบาลก็ได้" เห็นได้ว่าในเบื้องต้นจะต้องตั้งคู่สมรสเป็นผู้อนุบาลก่อนเพียงคนเดียว หากมีผู้อื่นร้องขอและมีเหตุสำคัญศาลจะตั้งผู้อื่นเป็นผู้อนุบาลก็ได้ การจะตั้งทั้งคู่สมรสและบุคคลอื่นเป็นผู้อนุบาลร่วมกันจะไม่สอดคล้องกับมาตรา ๑๔๖๓ นี้ จากทางนำสืบของทั้งผู้ร้องและผู้คัดค้านก็ไม่ปรากฏว่ามีเหตุสำคัญใดที่จะตั้งผู้ร้องเป็นผู้อนุบาล ส่วนที่ศาลอุทธรณ์เห็นว่าการตั้งผู้ร้องเข้ามาเป็นผู้อนุบาลร่วมกับผู้คัดค้านนั้นก็เพื่อจะช่วยกันดูแลผลประโยชน์ของนายมินตราไม่ให้เกิดความเสียหายได้นั้น ศาลฎีกาเห็นว่า การจัดการสินสมรสของคนไร้ความสามารถนั้นผู้อนุบาลต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๕๙๘/๑๖ คือถ้าเป็นการจัดการตามมาตรา ๑๔๗๖ วรรคหนึ่ง ก็จะต้องได้รับอนุญาตจากศาลก่อน ดังนั้นจึงไม่มีเหตุสมควรที่จะตั้งผู้ร้องเป็นผู้อนุบาลร่วมกับผู้คัดค้าน ฎีกาของผู้คัดค้านฟังขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ผู้คัดค้านแต่ผู้เดียวเป็นผู้อนุบาลนายมินตรา คนไร้ความสามารถ.

4. องค์คณะ

ชื่อองค์คณะ อากร อัชกุล สุทธิ นิชโรจน์ สุชาติ ถาวรวงษ์

5. ที่มา

แหล่งที่มา กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

6. หมายเหตุ

หมายเหตุ

แสดงฎีกาอื่นที่เรื่องคล้ายกับฎีกาฉบับนี้

ข้อสงวน (1) ข้อมูลในเว็บไซต์ smartdeka.com มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการเท่านั้น ผู้พัฒนาไม่รับรองความถูกต้องหรือ ครบถ้วนของข้อมูลใดๆ การใช้ข้อมูลเพื่ออ้างอิงตามกฎหมายควรใช้คำพิพากษาฉบับจัดพิมพ์เป็นหลัก
ข้อสงวน (2) เพื่อเป็นการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล เว็บไซต์ Smart Deka ใช้ระบบ AI ในการตรวจค้นชื่อบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องในคดีและแปลงเป็นนามสมมุติ ชื่อบุคคลธรรมดาที่ปรากฎจึงอาจเป็นนามสมมุติ