Smart Deka - คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 76/2523

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 76/2523

1. คู่ความ

ชื่อคู่ความ โจทก์ - บริษัทธนาคารไทยพัฒนา จำกัด จำเลย - นายขนุน

*หมายเหตุ: เพื่อเป็นการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล เว็บไซต์ smartdeka.com ใช้ระบบ AI ในการตรวจค้นชื่อบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องในคดีและแปลงเป็นนามสมมุติ ชื่อบุคคลธรรมดาที่ปรากฎจึงอาจเป็นนามสมมุติ

2. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 208 ป.วิ.พ. ม.208

3. เนื้อหา

คำขอให้พิจารณาคดีใหม่ของคู่ความฝ่ายซึ่งศาลแสดงว่าขาดนัดพิจารณา และมีคำพิพากษาให้แพ้คดีในประเด็นที่พิพาทตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 207 นั้น จะต้องยื่นต่อศาลชั้นต้น การที่มีคำขอให้พิจารณาใหม่มาในฎีกาเป็นการไม่ชอบด้วยบทบัญญัติแห่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 208


จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยใช้เงิน 10,000 บาทกับดอกเบี้ย จำเลยฎีกาในมูลคดีและขอให้พิจารณาคดีใหม่

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า "ที่จำเลยฎีกาว่า การส่งหมายเรียกและสำเนาฟ้องแก่จำเลยไม่ชอบ เพราะไปส่งที่บ้านบุคคลอื่นจึงไม่มีผู้รับ แล้วโจทก์ขอให้ส่งโดยวิธีประกาศหนังสือพิมพ์ จำเลยจึงไม่ทราบ เพิ่งทราบเมื่อรับหมายนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ จำเลยมีทางชนะคดี ขอให้ย้อนสำนวนไปให้พิจารณาใหม่ โดยให้จำเลยยื่นคำให้การต่อสู้คดีนั้น เป็นการขอให้พิจารณาใหม่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 207 ศาลฎีกาเห็นว่า การขอให้พิจารณาใหม่เป็นกระบวนพิจารณาซึ่งจำเลยจะต้องยื่นคำขอต่อศาลชั้นต้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 208 การที่จำเลยขอให้พิจารณาใหม่มาในฎีกาจำเลยไม่ชอบด้วยบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว"

พิพากษายกฎีกาจำเลย

4. องค์คณะ

ชื่อองค์คณะ ไพบูลย์ เพียรรู้จบ วิถี ปานะบุตร อำนัคฆ์ คล้ายสังข์

5. ที่มา

แหล่งที่มา เนติบัณฑิตยสภา

6. หมายเหตุ

หมายเหตุ

แสดงฎีกาอื่นที่เรื่องคล้ายกับฎีกาฉบับนี้

ข้อสงวน (1) ข้อมูลในเว็บไซต์ smartdeka.com มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการเท่านั้น ผู้พัฒนาไม่รับรองความถูกต้องหรือ ครบถ้วนของข้อมูลใดๆ การใช้ข้อมูลเพื่ออ้างอิงตามกฎหมายควรใช้คำพิพากษาฉบับจัดพิมพ์เป็นหลัก
ข้อสงวน (2) เพื่อเป็นการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล เว็บไซต์ Smart Deka ใช้ระบบ AI ในการตรวจค้นชื่อบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องในคดีและแปลงเป็นนามสมมุติ ชื่อบุคคลธรรมดาที่ปรากฎจึงอาจเป็นนามสมมุติ