เงื่อนไขการใช้บริการ smartdeka.com

1. บทนำ

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ เว็บไซต์ smartdeka.com (“Website”) นี้เป็นข้อตกลงระหว่าง บริษัท ลีกัล แอดลาส จำกัด (Legal Atlas Company Limited) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ เว็บไซต์ smartdeka.com (“ผู้ให้บริการ”) ฝ่ายหนึ่ง และผู้ใช้บริการ ที่เป็นบุคคลทั่วไป ที่ใช้บริการเว็บไซต์ smartdeka.com หรือที่ได้ทำการสมัครสมาชิกเพื่อใช้บริการเว็บไซต์ smartdeka.com (รวมกันเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ”) อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเมื่อผู้ใช้บริการได้เข้าใช้บริการโดยเข้าถึงข้อมูลของ Website แล้ว ถือว่าผู้ใช้บริการตกลงยินยอมที่จะผูกพันตนรวมทั้งตกลงที่จะปฎิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการของผู้ให้บริการทุกประการ

2. เงื่อนไขทั่วไปในการใช้งาน

(ก) การใช้งาน Website มีการแบ่งการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้บริการทั่วไป และผู้ใช้บริการที่ชำระค่าสมาชิกดังนี้

Features บุคคลทั่วไป สมาชิก
29 บาท/สัปดาห์
59 บาท/เดือน
499 บาท/ปี
ดู และ share link แต่ละฎีกา ไม่จำกัด ไม่จำกัด
ค้นหาฎีกาจากเลขฎีกา ไม่จำกัด ไม่จำกัด
ค้นหาฎีกาจากคำโดย AI algorithm 5 รายการ สูงสุด 1000 รายการ
ค้นหาฎีกาคล้ายคลึงโดย AI algorithm จำกัดการเข้าถึง 100 รายการ
ดูฎีกาแต่ละปีเรียงตามเลขฎีกา 25 ปีย้อนหลัง จำกัดการเข้าถึง ไม่จำกัด

(ข) ผู้ใช้บริการทุกท่านจะต้องใช้ข้อมูลใน Website เพื่อวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายและไม่สร้างความเสียหายให้แก่บุคคลใดๆ

(ค) ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ทำการใดๆ ที่จะเป็นการรบกวนระบบการทำงานของ Website เช่น ปล่อย robot, virus, worm, spyware, computer code, file หรือ program ใดๆ ที่จงใจ หรืออาจจะส่งผลเสีย หรือเข้าไปควบคุม เปลี่ยนแปลงข้อมูลบน Website หรือ การทำงานของ Website

(ง) ผู้ให้บริการไม่รับรองว่า Website จะ สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา เพราะการ hosting ทำผ่านผู้ให้บริการรายอื่น จึงเป็นไปได้ที่ Website จะมีช่วงเวลาที่ไม่สามารถเข้าได้อยู่บ้าง

(จ) ผู้ให้บริการสามารถปรับเปลี่ยน ลด เพิ่มเติม feature การให้บริการต่างๆ รวมถึง algorithm ต่างๆ ได้ตามที่ผู้ให้บริการเห็นสมควรโดยไม่ต้องบอกกล่าวผู้ใช้บริการล่วงหน้า แต่ feature ขั้นต่ำของ Website จะมี (i) ดู และ share link แต่ละฎีกา (ii) ค้นหาฎีกาจากเลขฎีกา (iii) ค้นหาฎีกาจากคำโดย AI algorithm และ (iv) ค้นหาฎีกาคล้ายคลึงโดย AI algorithm

3. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ใช้บริการ สามารถอ่านและศึกษานโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ https://www.smartdeka.com/privacy_conditions/

4. การ update ข้อมูลใน Website

ผู้ให้บริการอาจจะมีการเพิ่มเติมข้อมูลใน Website เป็นระยะ แต่ผู้ให้บริการ ไม่รับรองว่าข้อมูลจะมีการ update ให้รวมคำพิพากษาศาลฎีกาที่เผยแพร่ล่าสุดทั้งหมด และไม่รับรองว่าข้อมูลใน Website จะรวมคำพิพากษาศาลฎีกาที่เคยมีการเผยแพร่ทั้งหมด โดยจำนวนคำพิพากษาศาลฎีกาที่อยู่ใน Website จะแสดงไว้ที่หน้า page https://www.smartdeka.com/deka_counts/

5. การใช้งาน 1 user ต่อ 1 account เท่านั้น

ผู้ใช้บริการ สามารถใช้ได้ 1 username ต่อ 1 การใช้งานเท่านั้น หากมีการใช้งานมากกว่า 1 ท่านต่อ 1 username ผู้ใช้งานที่ใช้อยู่ก่อนจะถูกปลดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ

6. การเปลี่ยน Password

การเปลี่ยน password จะทำได้เฉพาะการเปลี่ยนผ่านอีเมล์ที่ได้ให้ไว้ตอนสมัครใช้งานเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง password แบบ manually ได้ หากผู้ใช้บริการไม่สามารถเข้าถึงอีเมล์ที่ให้ไว้ต้องสมัครใช้งาน จะต้องสมัครใช้ username ใหม่และชำระค่าสมาชิกใหม่เท่านั้น

7. การคืนเงินค่าสมาชิก

ผู้ให้บริการจะคืนเงินค่าสมาชิกให้แก่ผู้ใช้บริการ เฉพาะในกรณีที่ ผู้ให้บริการเป็นฝ่ายแจ้งยกเลิกการให้บริการ Website เท่านั้น โดยจะคืนให้ตามสัดส่วนของระยะเวลาการใช้งานที่เหลืออยู่นับจากวันที่ผู้ให้บริการยุติการให้บริการ Website โดยไม่มีดอกเบี้ย ทั้งนี้ การคืนเงินจะทำได้เฉพาะผู้ใช้บริการที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลบัญชีธนาคารรับเงินคืนค่าสมาชิกผ่านทางอีเมล์ที่ระบุไว้ตอนสมัครสมาชิก ซึ่งจะต้องเป็นบัญชีธนาคารในประเทศไทยเท่านั้น และการคืนเงินค่าสมาชิกจะทำโดยการโอนผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้น

8. ความถูกต้องของข้อมูล

แม้ว่าที่มาของข้อมูลมาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ ได้แก่ คำพิพากษาศาลฎีกาที่เผยแพร่ผ่าน website ของศาลฎีกา และที่ตีพิมพ์โดยสำนักอำนวยการประจำศาลฎีกาและเนติบัณฑิตยสภา แต่ผู้ให้บริการไม่รับรองความถูกต้องและครบถ้วนของ ข้อมูลใดๆ ที่ปรากฎอยู่ใน Website เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวผ่านการประมวลผลอัตโนมัติโดยคอมพิวเตอร์ และการแปลงชื่อบุคคลธรรมดาเป็นนามสมมุติ ข้อมูลใน Website มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการเท่านั้น การใช้ข้อมูลอ้างอิงตามกฎหมายควรใช้คำพิพากษาฉบับจัดพิมพ์

9. การจำกัดความรับผิด

ขอบเขตความรับผิดชอบของ ผู้ให้บริการจะถูกจำกัดแค่จำนวนเงินที่ผู้ใช้บริการได้ชำระ (ถ้ามี) เพื่อซื้อบริการของ Website เท่านั้น

10. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ

ผู้ให้บริการ สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ได้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ โดยการแก้ไขเงื่อนไขจะมีผลทันทีเมื่อมีการนำขึ้นแสดงใน Website แต่การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าสมาชิก จะไม่มีผลสำหรับค่าสมาชิกที่ผู้ใช้บริการได้ชำระไปแล้ว

11. การยุติการให้บริการ

ผู้ให้บริการสามารถยุติการให้บริการและปิด Website ได้โดยบอกกล่าวล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วันไปยัง email ที่ผู้ใช้บริการที่สมัครสมาชิกให้ไว้ ณ ขณะสมัครสมาชิก

12. การบอกกล่าว

การบอกกล่าวใดๆ ที่ได้ส่งไปยังอีเมล์ของผู้ใช้บริการที่ได้ให้ไว้ ณ ขณะสมัครสมาชิก จะถือเป็นการบอกกล่าวโดยชอบแล้ว ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อผู้ให้บริการได้ผ่านทางอีเมล์ admin@smartdeka.com

13. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อตกลงนี้ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย

Smart Deka Homepage